O nas

I. WSTĘP.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Dom jest elementem realizowanej w Gminie strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.
Dom został utworzony na mocy Uchwały  Nr XLII/247/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 października 2005 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Dukla.

II. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA.

Dom działa na podstawie:
– Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163
z późn. zm. ),
– Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz.1586 z późn. zm.),
– Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej z dnia 10 listopada
2015 r.;
– Regulaminu organizacyjnego  z dnia 4. 01.  2016 r.,
– innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie jednostki.

III.  CELE DOMU.

1. Głównym celem Domu jest:
udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi;
udzielenie pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
zwiększenie zaradności  i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

2. Celami szczegółowymi Domu są:
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
zapewnienie uczestnikom opieki wychowawczej poprzez wdrażanie nawyków higienicznych, nawyków z dziedziny życia codziennego            i regularnego trybu życia,
pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
rehabilitacja ruchowa, sport i turystyka dostosowana do możliwości psycho- motorycznych uczestników,
poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne,
wspomaganie rodzin uczestników, poradnictwo wychowawcze   i życiowe, wsparcie psychologiczne,
organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia ( dla osób, które mogą           i chcą je podjąć),
pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
usprawnianie komunikacji z otoczeniem, poprawa umiejętności współżycia i współpracy z innymi ludźmi,
kształtowanie charakteru i pożądanych postaw, zachowań akceptowanych społecznie,
dążenie do  pełnej  integracji  osób  niepełnosprawnych  poprzez  reprezentowanie  ich interesów w społeczności lokalnej,
udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów.

IV. FORMY REALIZACJI CELÓW.

Cele te są realizowane poprzez:
1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym:
1) trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
2) trening nauki higieny,
3) trening kulinarny,
4) trening umiejętności praktycznych,
5) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

2. Trening umiejętności interpersonalnych  i rozwiązywania problemów w tym:
1) kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi,
2) kształtowanie pozytywnych  relacji uczestnika z sąsiadami, innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,
3) kształtowanie pozytywnych  relacji uczestnika w urzędach, instytucjach kultury itp.

3. Trening spędzania czasu wolnego w tym:
1) rozwijanie  zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem,
2) udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.

4. Poradnictwo psychologiczne.

5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

7. Niezbędna opieka.

8. Terapia ruchowa w tym:
1) zajęcia  sportowe i rehabilitacyjne,
2) turystyka i rekreacja.

9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia.

10. Spożywanie gorącego posiłku.

V. UCZESTNICY DOMU.

Uczestnikami ŚDS mogą być  osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym:
a) osoby przewlekle psychicznie chore,
b) osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
c) osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Ze względu na to, że Dom obejmuje wsparciem wszystkie kategorie osób, Dom będzie miał typ: A, B, C.

VI. ORGANIZACJA DOMU, ZASADY KIEROWANIA.

Dom jest usytuowany w jednym budynku.  Liczba miejsc w Domu wynosi 33.
Kierowanie do Domu odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora MGOPS w Dukli. Wniosek o skierowanie składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzję kierującą wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym czasie zespół wspierająco- aktywizujący dokonuje oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z Dyrektorem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego. Okres, na jaki osoba została skierowana do Domu może zostać w uzasadnionych przypadkach przedłużony. Termin przyjęcia do Domu ustala Dyrektor Domu w porozumieniu z osobą kierowaną. Indywidualne plany postępowania wspierająco- aktywizującego są omawiane przez zespół wspierająco- aktywizujący co najmniej raz na pół roku. Zespół dokonuje wówczas oceny osiągniętych rezultatów lub w razie potrzeby modyfikuje plan.

VII. ŚWIADCZONE USŁUGI.

Usługi w Domu są świadczone w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Uczestnicy Domu są podzieleni na 3 grupy. Podziału dokonano na podstawie analizy dokumentacji medycznej, orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wyników badań psychologicznych, informacji uzyskanych z indywidualnych wywiadów z uczestnikami i ich rodzinami oraz obserwacji funkcjonowania w Ośrodku.

IX. ZAPLECZE LOKALOWE.

Budynek, w którym świadczone są usługi spełnia następujące warunki:
a) jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom, tj. jest oddalony od drogi powiatowej ok. 50 m , otoczony 68 a ogrodem, budynek jest ogrodzony, posiada 2 bramy wjazdowe, 2 małe bramki wejściowe, chodnik, plac przed budynkiem i droga dojazdowa są wyasfaltowane;
b) powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi ok. 13 m²;
c) budynek jest pozbawiony barier architektonicznych;
d) jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym;
e) znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nim zajęć:
sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników i ich rodzin,
5 pomieszczeń wielofunkcyjnych do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnych, między innymi w formie treningów;
pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego;
pokój wyciszeń;
wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej;
jadalnia, pełniąca ponadto funkcję sali aktywizacji i terapii;
3 łazienki wyposażone w natryski, w tym jedna dla personelu;
5 toalet, w tym jedna dla personelu;
gabinet pielęgniarki;
pokój socjalny;
pralnia i pomieszczenia magazynowe.
Ośrodek jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco- aktywizujących:
a) sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym w pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, urządzenia do obróbki drewna, wiertarki, szlifierki, wyrzynarki, kosę elektryczną, kosiarkę, sprzęt AGD;
b) sprzęt sportowo- rekreacyjny;
c) sprzęt komputerowy i muzyczny, TV-audio- video;
d) inne przedmioty, urządzania, narzędzia potrzebne do codziennego funkcjonowania.

SONY DSC

Kalendarz

Lipiec 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031