RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej, 38-450 Dukla, Cergowa 159A.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod.sdscergowa@dukla.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej;
realizacji umów zawartych z kontrahentami;
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Środowiskowym Domem Samopomocy w Cergowej przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

……

Monitoring wizyjny

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej, Cergowa 159A, 38-450 Dukla, tel. 134331535, sdscergowa.dukla.pl, email: sdscergowa@dukla.pl,

Monitoring wizyjny obejmuje teren budynku SDS oraz jego otoczenie. Stosowany jest
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania,
w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 30 dni i po tym czasie zostaną zastąpione nowymi nagraniami.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kalendarz

Lipiec 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031